Kalendarz roku szkolnego

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe j i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432 , z późn. zm.) 2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2015 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Na rodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w spraw ie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432 , z późn. zm.) 3. Ferie zimowe 18 - 31 stycznia 2016 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopols kie, świętokrzyskie, wielkopolskie; 25 stycznia - 7 lutego 2016 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie; 1 - 14 lutego 2016 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, z achodniopomorskie; 15 - 28 lutego 2016 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomo rskie, śląskie. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Na rodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46 , poz. 432, z późn.zm.) 2 4. Wiosenna przerwa świąteczna 24 – 29 marca 2016 r . ( podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Na rodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 5. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: a) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym b) w pozostałych szkołach podstawowych c) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. a d) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. b ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl) 12 stycznia 2016 r. 5 kwietnia 2016 r. 5 kwietnia 2016 r. 2 czerwca 2016 r. (podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustaw y z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.,z późn. zm .) 6. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: a) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym: - część humanistyczna - część matematyczno-przyrodnicza - część z języka obcego nowożytnego b) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a: - część humanistyczna - część matematyczno-przyrodnicza ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl) 12 stycznia 2016 r. 13 stycznia 2016 r. 14 stycznia 2016 r. 18 kwietnia 2016 r. 19 kwietnia 2016 r. 3 - część z języka obcego nowożytnego c) w pozostałych gimnazjach: - część humanistyczna - część matematyczno-przyrodnicza - część z języka obcego nowożytnego d) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. c: - część humanistyczna - część matematyczno-przyrodnicza - część z języka obcego nowożytnego 20 kwietnia 2016 r. 18 kwietnia 2016 r. 19 kwietnia 2016 r. 20 kwietnia 2016 r. 1 czerwca 2016 r. 2 czerwca 2016 r. 3 czerwca 2016 r. ( podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustaw y z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.) 7. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9) 29 kwietnia 2016 r. ( podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe j i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 4 8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dl a dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno – wychowaw cze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 8 stycznia 2016 r. (podstawa prawna: - § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo wej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432 , z późn. zm.; - § 109 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Nar odowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i prom owania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - D z.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) 9. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego i szkołach policealnych 29 stycznia 2016 r. (podstawa prawna - § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe j i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 10. Egzamin maturalny: - część ustna - część pisemna ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl) od 4 do 27 maja 2016 r. od 4 do 24 maja 2016 r. (podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustaw y z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.) 11. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe: a) w okresie zimowym - etap pisemny - etap praktyczny ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl) 11 stycznia 2016 r. - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzy skali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu; 12 stycznia 2016 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniając ych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika ; 5 b) w okresie letnim - etap pisemny - etap praktyczny od 18 do 29 stycznia 2016 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe; 20 czerwca 2016 r. - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadząc ych kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szk oły w kwietniu lub czerwcu; od 21 do 22 czerwca 2016 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniając ych i szkół policealnych kształcących w tych samych za wodach, w których kształcą technika; od 27 czerwca do 4 lipca 2016 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych za wodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe. (podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustaw y z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.) 12. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl) (podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustaw y z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. z m.) 6 13. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczyc h 24 czerwca 2016 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe j i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 14. Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji N arodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46 , poz. 432, z późn. zm.